Tổng số: 40 văn bản pháp quy

Đến
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1123 /PGDĐT-TCCB 28/09/2021 Thực hiện Công văn số 2340/UBND-VP ngày 27/9/2021 về việc tăng cường triển khai quét mã QR để phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bình thường mới.
2 326/PGDĐT 05/04/2021 V/v phát động và tham gia các cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trên Internet năm 2021 tại các đơn vị trường học
3 140/PGDĐT-TCCB 18/02/2021 Căn cứ công văn số 209/SGDĐT-TCCB ngày 3/2/2021 của SGDĐT tỉnh Bình Dương v/v triển khai Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
4 1053/QĐ-BYT 06/02/2021 Quyết định v/v ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng
5 310/UBND-VX 04/02/2021 Thực hiện CV 437/UBND-VX 01/02/2021 của UBND tỉnh Bình Dương v/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới
6 214/SGDĐT-TCCB 04/02/2021 Căn cứ cv số 302/SNV-ĐTTTr ngày 1/2/2021 của Sở nội vụ tỉnh BD về việc thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức
7 306/SYT-NVY 04/02/2021 Hướng dẫn xử lí tinh huống liên quan đến ổ dịch Covid-19
8 02/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm , xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
9 2288/KH-PGDĐT 12/11/2020 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" Ngành GD giai đoạn 2020 - 2025
10 2266/PGDĐT-TĐKT 03/11/2020 Căn cứ nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng.
11 1873/SGDĐT-TCCB 26/10/2020 Căn cứ nghị định số 112/2020 NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lí kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
12 27/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học
13 28/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư ban hành Điệu lệ trường tiểu học
14 2005/PGDĐT-TCCB 23/12/2019 Căn cứ CV 5651/BGDĐT - TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ GDĐT về việc xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo ưu tú" lần thứ 15, năm 2020
15 07/2019/NQ-HĐND 31/07/2019 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015
Căn cứ Luật ban hành quy phạm pháp luật 22/6/2015
16 KH-ND 25/06/2019 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1-NĂM HỌC 2019-2020
17 TB-ND 25/06/2019 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2019-2020
18 CK-ND 02/06/2019 THÔNG TIN BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019-2020
19 1/KH-THND 25/10/2018 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU GIAI ĐOẠN : 2014-2019 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2022
20 399-kh-atgt-ttdt-2017 01/04/2017 Thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị Năm 2017
21 KH-ND 01/04/2017 Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị” ở trường Tiểu học Nguyễn Du giai đoạn 2016-2020
22 KH-ND 01/04/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” Trường Tiểu học Nguyễn Du năm 2017
23 KH-ND 01/04/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Ðề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" của Trường Tiểu học Nguyễn Du
24 15/NV-TĐKT 14/02/2017 V/v hướng dẫn một số nội dung, công tác thi đua, khen thưởng.
25 22/2016/TT-BGDĐT 22/09/2016 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá HSTH ban hành kèm Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
26 TT 22-2016-TT-BGDDT 22/09/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học
ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
27 1732/SGDĐT-TCCB 20/09/2016 triển khai thực hiện quyết định về chế độ, chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh Bình Dương.
28 1008/SGDĐT-TCCB 22/06/2016 Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV);
29 35/2015/TT-BGDĐT 31/12/2015 Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.
30 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014 Triển khai tinh giản biên chế theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 14 Nghị định này và hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên; phối hợp với công đoàn cùng cấp xây dựng đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị mình trước khi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
31 1642/SGDĐT-GDTrH 24/09/2014 Hướng dẫn tổ chức thực hiện dạy buổi 2, tăng tiết, dạy thêm-học thêm trong trường THCS,THPT và trung tâm GDTX
32 30/2014/TT-BGDĐT 28/08/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
33 25/2014/TT-BGDĐT 12/08/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
34 1031/PGDĐT-CNTT 12/08/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
35 1133/PGDĐT-PT 12/08/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
36 65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.
37 71/2014/TTLT-BTC-BNV 30/05/2014 Căn cứ nghị định số 130/2005/ NĐ - CP 17/10/2005 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
38 59/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 THÔNG TƯ
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
39 26/2012/TT-BGDĐT 10/07/2012 Quy chế này quy định việc bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) theo năm học đối với giáo viên giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là nhà trường) bao gồm: tổ chức BDTX, đánh giá và công nhận kết quả BDTX, nhiệm vụ và quyền của giáo viên.
40 55/ 2011/TT-BGDĐT 22/11/2011 Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây